G-WSV06XVJM7

Danh sách tất cả các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc

Cập nhật danh sách các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc Để chọn trường đại học hoặc cao đẳng trong chuyến đi du học Hàn Quốc, các bạn không thể thiếu: Danh sách tất cả các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc. Danh sách các trường này được cập nhật mới nhất […]

Cập nhật danh sách các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc

Để chọn trường đại học hoặc cao đẳng trong chuyến đi du học Hàn Quốc, các bạn không thể thiếu: Danh sách tất cả các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc. Danh sách các trường này được cập nhật mới nhất (19/11/2018). Ký hiệu: O nghĩa là có/ X nghĩa là không.

STT Tên trường Tỉnh/TP Ký túc Học bổng Giảng tiếng Anh
1CHANGSHIN UniversityGyeongsangnam-doOOX
2SOOKMYUNG WOMEN`S UNIVERSITYSeoulOOO
3DOOWON TECHNICAL UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
4DONG-EUI UNIVERSITYBusanOOX
5UNISTUlsanOOO
6DAEGU HAANY UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOO
7KIMPO UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
8Gyeonggi College of Science and TechnologyGyeonggi-doOOX
9SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYSeoulOOO
10CHONBUK NATIONAL UNIVERSITYJeollabuk-doOOO
11SEMYUNG UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOO
12KONYANG UNIVERSITYChungcheongnam-doOOO
13GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITYGyeongsangnam-doOOX
14SEOUL WOMEN’S UNIVERSITYSeoulOOX
15Kookmin UniversitySeoulOOO
16SOGANG UNIVERSITYSeoulOOO
17INCHEON NATIONAL UNIVERSITYIncheonOOX
18SHINGU COLLEGEGyeonggi-doOOX
19DANKOOK UNIVERSITYGyeonggi-doOOO
20DAEGU UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIESChungcheongbuk-doOOO
21BUCHEON UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
22SUNMOON UNIVERSITYChungcheongnam-doOOO
23SUNGSHIN UNIVERSITYSeoulOOX
24Dongwon Istitute of Science and TechnologyGyeongsangnam-doOOX
25University of Brain EducationChungcheongnam-doXOX
26YONG-IN UNIVERSITYGyeonggi-doXOO
27MYONGJI UNIVERSITY(Seoul, Yongin campus)SeoulOOX
28CHOSUN UNIVERSITYGwangjuOOO
29HONG-IK UNIVERSITYSeoulOOO
30Torch Trinity Graduate UniversitySeoulOOO
31KYUNG HEE CYBER UNIVERSITYSeoulXOX
32KEPCO International Nuclear Graduate SchoolUlsanOOO
33UNIVERSITY OF SEOULSeoulOOX
34Soonchunhyang UniversityChungcheongnam-doOOX
35KOREA UNIVERSITY OF MEDIA ARTSChungcheongnam-doOOX
36WONKWANG UNIVERSITYJeollabuk-doOOX
37HANSUNG UNIVERSITYSeoulOOX
38Dankook University(cheonan campus)Chungcheongnam-doOOO
39Korea Maritime and Ocean UniversityBusanOOX
40Kukje University of Arts
41EWHA WOMANS UNIVERSITYSeoulOOO
42DONGSEO UNIVERSITYBusanOOO
43WONKWANG HEALTH SCIENCE UNIVERSITYJeollabuk-doOOO
44SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU)SeoulOOO
45CHANGWON NATIONAL UNIVERSITYGyeongsangnam-doOOO
46GIMHAE COLLEGEGyeongsangnam-doOXX
47SEOUL SCHOOL OF INTEGRATED SCIENCES & TECHNOLOGIESSeoulXOO
48CHUNCHEON NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONGangwon-doOXX
49KYONGBUK SCIENCE COLLEGEGyeongsangbuk-doXOX
50YUHAN UNIVERSITYGyeonggi-doXOX
51SUSEONG COLLEGEDaeguOOX
52KOREA NATIONAL COLLEGE OF WELFAREGyeonggi-doXXX
53Hosan UniversityGyeongsangbuk-doOOO
54Gachon UniversityGyeonggi-doOOX
55The Academy of Korean StudiesGyeonggi-doXXX
56SunHak Universal Peace Graduate UniversityGyeonggi-doXXX
57DAEGU CATHOLIC UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOO
58THE UNIVERSITY OF SUWONGyeonggi-doOOX
59KYUNGNAM UNIVERSITYGyeongsangnam-doOOX
60DONG-A UNIVERSITYBusanOOX
61YOUNGMOON GRADUATE SCHOOL OF COUNSELING PSYCHOLOGYSeoulXOX
62PAI CHAI UNIVERSITYDaejeonOOX
63Korea Polytechnic UniversityGyeonggi-doOOX
64OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREASeoulXXX
65KOREA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIESSeoulXXX
66KOREATECHChungcheongnam-doOOX
67JEJU INTERNATIONAL UNIVERSITYJeju-doXXX
68KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITYDaeguOOX
69JEONBUK SCIENCE COLLEGEJeollabuk-doOOX
70YONSEI UNIVERSITYSeoulOOO
71ANSAN UNIVERSITYGyeonggi-doOXX
72University Of Science & TechnologyDaejeonOOO
73KEIMYUNG UNIVERSITYDaeguOOO
74SILLA UNIVERSITYBusanOOO
75Kumoh National Institute of TechnologyGyeongsangbuk-doOOO
76BUSAN WOMEN’S COLLEGEBusanOOX
77UNIVERSITY OF ULSANUlsanOOO
78SEOJEONG COLLEGEGyeonggi-doXXX
79AJOU UNIVERSITYGyeonggi-doOOO
80JEONJU UNIVERSITYJeollabuk-doOOX
81INTERNATIONAL UNIVERSITY OF KOREAGyeongsangnam-doOOX
82korea golf universityGangwon-doOOX
83HONAM UNIVERSITYGwangjuOOX
84Graduate School of Cancer Science and PolicyGyeonggi-doOOO
85YOUNGSAN UNIVERSITYGyeongsangnam-doOOX
86CHEJU TOURISM COLLEGEJeju-doXXO
87YEUNGNAM COLLEGE OF SCIENCE&TECHNOLOGYDaeguXOX
88SUNLIN COLLEGEGyeongsangbuk-doOOX
89KEIMYUNG COLLEGEDaeguXXX
90HANYANG UNIVERSITY(CAMPUS)Gyeonggi-doXXX
91HANSHIN UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
92HANSEO UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
93Korea Aerospace UniversityGyeonggi-doOOO
94KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONChungcheongbuk-doOOX
95CHEONGJU UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOO
96JUNGWON UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOX
97JOONGBU UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
98INJE UNIVERSITYGyeongsangnam-doOOX
99ANDONG NATIONAL UNIVERSITYGyeongsangbuk-doXXX
100DONGSHIN UNIVERSITYJeollanam-doOOX
101DAEGU UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOO
102Gimcheon UniversityGyeongsangbuk-doOOO
103FAR EAST UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOX
104KUNSAN NATIONAL UNIVERSITYJeollabuk-doOOX
105KOSIN UNIVERSITYBusanOOX
106KOREA UNIVERSITY(SEJONG CAMPUS)Gyeonggi-doXXX
107KANGNAM UNIVERSITYGyeonggi-doOOO
108CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITYGangwon-doOOO
109TLBU Graduate School of Law in SeoulGyeonggi-doOOO
110ASIA LIFE UNIVERSITYDaejeonOOX
111HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITYGangwon-doOOX
112JEONJU KIJEON COLLEGEJeollabuk-doOOO
113YEOJOO INSTITUTE OF TECHNOLOGYGyeonggi-doXXX
114BUSAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGYBusanOOX
115KYUNGBUK COLLEGEGyeongsangbuk-doOOX
116MOKWON UNIVERSITYDaejeonOOO
117TAEGU SCIENCE UNIVERSITYDaeguOOX
118KWANGSHIN UNIVERSITYGwangjuXXX
119GYEONGNAM NATIONAL UNIVERSITYGyeongsangnam-doXXX
120YEUNGJIN CYBER COLLEGE.SeoulXXX
121SAHMYOOK HEALTH UNIVERSITYSeoulXXX
122JEJU NATIONAL UNIVERSITYJeju-doOOX
123HALLYM UNIVERSITYGangwon-doOOO
124SUNGKYUL UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
125KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF TRANSPORTATIONChungcheongbuk-doOOO
126KOREA CHRISTIAN UNIVERSITYSeoulXXX
127Ghent University Global CampusIncheonOOO
128HANYOUNG THEOLOGICAL UNIVERSITYSeoulXXX
129Shinhan UniversityGyeonggi-doXXX
130Hapdong Theological SeminaryGyeonggi-doOOX
131SUNG SAN HYO GRADUATE SCHOOLIncheonXXX
132KUKJE THEOLOGICAL UNIVERSITY & SEMINARYSeoulOXX
133AJOU MOTOR COLLEGEChungcheongnam-doXXO
134MYONGJI COLLEGESeoulOOX
135DONGJU COLLEGEBusanXXX
136DAEJEON INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGYDaejeonOOO
137KYUNGIN WOMENS COLLEGEIncheonOOX
138HANBAT NATIONAL UNIVERSITYDaejeonXXX
139HANKYONG NATIONAL UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
140CHUNGWOON UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
141EULJI UNIVERSITY(SEONGNAM)Gyeonggi-doOOX
142EULJI UNIVERSITYDaejeonOOX
143KYUNGDONG UNIVERSITYGangwon-doOOX
144SOONGSIL UNIVERSITYSeoulOOX
145KOREA UNIVERSITYSeoulOOX
146ANDONG SCIENCE COLLEGEGyeongsangbuk-doOOX
147GUMI UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOX
148KYONGGI UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
149CHUNG-ANG UNIVERSITYSeoulOOO
150CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOX
151KYUNGSUNG UNIVERSITYBusanOOO
152DONGGUK UNIVERSITY(Seoul)SeoulOOX
153CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY(CNU)DaejeonOOX
154INHA UNIVERSITYIncheonOOX
155Pohang University of Science and Technology (POSTECH)Gyeongsangbuk-doOOO
156KONGJU NATIONAL UNIVERSITYChungcheongnam-doOOO
157KWANGWOON UNIVERSITYSeoulOOX
158HANYANG UNIVERSITYSeoulOOO
159YEUNGJIN COLLEGEDaeguOOX
160TONGMYONG UNIVERSITYBusanOOX
161DUKSUNG WOMENS UNIVERSITYSeoulOOX
162CHEJU HALLA UNIVERSITYJeju-doOOX
163BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIESBusanOOO
164DONGGUK UNIVERSITY(Gyeongju Campus)Gyeongsangbuk-doOOO
165Daegu Gyeongbuk Institute of Science & TechnologyDaeguOOO
166GWANGJU HEALTH UNIVERSITYGwangjuOOX
167SHINHAN UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
168PUKYONG NATIONAL UNIVERSITYBusanOOX
169BAEKSEOK UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
170PYONG TAEK UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
171The State University of New York, KoreaIncheonXOX
172SONGHO COLLEGEGangwon-doXXX
173THE UNIVERSITY OF UTAH ASIA CAMPUSIncheonOOO
174MUNKYUNG COLLEGEGyeongsangbuk-doOOX
175BEREA INTERNATIONAL THEOLOGICAL SEMINARYSeoulOXX
176KOOKJE COLLEGEGyeonggi-doOOO
177GANGWON PROVINCIAL COLLEGEGangwon-doXXX
178KYUNG HEE UNIVERSITYSeoulOOO
179HANYANG WOMEN`S UNIVERSITYSeoulOOX
180KUNJANG UNIVERSITY COLLEGEJeollabuk-doXXO
181YOUNGDONG UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOX
182INDUK UNIVERSITYSeoulOOX
183KYUNG HEE UNIVERSITY, GLOBAL CAMPUSGyeonggi-doXXO
184HANDONG GLOBAL UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOO
185KANGWON NATIONAL UNIVERSITYGangwon-doOOO
186GEORGE MASON UNIVERSITY KOREAIncheonXXX
187WOOSUK UNIVERSITYJeollabuk-doOOX
188KYUNGIL UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOX
189SEOUL INSTITUTE OF THE ARTSGyeonggi-doOOX
190CHONNAM NATIONAL UNIVERSITYGwangjuOOO
191SUNCHON NATIONAL UNIVERSITYJeollanam-doOOX
192SEOUL NATIONAL UNIVERSITYSeoulOOO
193SEOKYEONG UNIVERSITYSeoulXXX
194SANGMYUNG UNIVERSITYSeoulOOX
195NAMSEOUL UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
196SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONSeoulXXX
197KDI School of Public Policy and ManagementSejong-siOOO
198YEONSUNG UNIVERSITYGyeonggi-doOOO
199DONG-A COLLEGEJeollanam-doXXX
200PUSAN NATIONAL UNIVERSITYBusanOOX
201YEUNGNAM UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOO
202GIST(Gwangju Institute of Science and Technology)GwangjuOOO
203HANNAM UNIVERSITYDaejeonOOO
204CATHOLIC UNIVERSITY OF PUSANBusanOXX
205HYEJEON COLLEGEDaejeonOOX
206MOKPO NATIONAL UNIVERSITYJeollanam-doOOX
207SEOIL UNIVERSITYSeoulOXX
208KKOTTONGNAE UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOX
209DAEWON UNIVERSITY COLLEGEChungcheongbuk-doOOX
210YONSEI UNIVERSITY(WONJU)Gangwon-doOOO
211SANGJI UNIVERSITYGangwon-doOOX
212HOSEO UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
213Gangneung-Wonju National UniversityGangwon-doOOO
214INHA TECHNICAL COLLEGEIncheonXOX
215KONKUK UNIVERSITYSeoulOOO
216DAEGU ARTS UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOX
217DONGDUK WOMENS UNIVERSITYSeoulOOO
218DAEJIN UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
219DAEJEON UNIVERSITYDaejeonOOO
220SEOUL CYBER UNIVERSITYSeoulXXX
221GWANGJU UNIVERSITYGwangjuOOX
222WOOSONG UNIVERSITYDaejeonOOO
223KAISTDaejeonXOO
224HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIESSeoulOOO
225Korea National University of ArtsSeoulXXX
226CHUNGKANG COLLEGE OF CULTURAL INDUSTRIESGyeonggi-doOOX
227Gyeongnam Provincial Geochang CollegeGyeongsangnam-doOOX
228KOJE COLLEGEGyeongsangnam-doOOX
229THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREAGyeonggi-doOOO
230DONGYANG MIRAE UNIVERSITYSeoulXXX
231SANGMYUNG UNIVERSITY(CHEONAN CAMPUS)Chungcheongnam-doOOX
232LUTHER UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
233KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUSChungcheongbuk-doOOX
234Gachon University Global CampusGyeonggi-doOOO
235KOREA NAZARENE UNIVERSITYChungcheongnam-doOOO
236SEOUL VENTURE UNIVERSITYSeoulXXX
237CHODANG UNIVERSITYJeollanam-doOOX
238KYUNGWOON UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOX
239HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES(GLOBALCAMPUS)Gyeonggi-doXXO
240Korea Christian CollegeChungcheongbuk-doXXX
241DAEGU CYBER UNIVERSITYDaeguXXX
242SEOUL CHRISTIAN UNIVERSITYSeoulOOX
243CHONGSHIN UNIVERSITYSeoulXXX
244KONYANG CYBER UNIVERSITYDaejeonXXX
245HANSEI UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
246UIDUK UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOX
247Chunnam Techno UniversityJeollanam-doOOX
248HANBUK UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
249UNIVERSITY OF NORTH KOREAN STUDIESSeoulOOO
250SUWON WOMEN’S COLLEGEGyeonggi-doXXX
251HONG-IK UNIVERSITY(CAMPUS)Chungcheongnam-doXXX
252KOREA POLYTECHNIC BIO CAMPUSChungcheongnam-doXXX
253KOREA POLYTECHNIC IKSAN CAMPUSJeollabuk-doXXX
254KOREA POLYTECHNIC SEOUL JUNGSU CAMPUSSeoulXXX
255KOREA POLYTECHNIC BUSAN CAMPUSBusanXXX
256KOREA POLYTECHNIC DEAGU CAMPUSDaeguXXX
257KOREA POLYTECHNIC GUMI CAMPUSGyeongsangbuk-doXXX
258COLLEGE OF KOREA TEXTILE & FASHION POLYTECHNICDaeguXXX
259KOREA POLYTECHNICS VII CHANGWON CAMPUSGyeongsangnam-doXXX
260KOREA POLYTECHNICS VII ULSAN CAMPUSUlsanXXX
261KOREA POLYTECHNIC V GIMJE CAMPUSJeollabuk-doXXX
262KOREA POLYTECHNICS IV HONGSEONG CAMPUSChungcheongnam-doXXX
263KOREA POLYTECHNICS IV CHEONGJU CAMPUSChungcheongbuk-doXXX
264KOREA POLYTECHNICS IV ASAN CAMPUSChungcheongnam-doXXX
265KOREA POLYTECHNICS IV DEAJEON CAMPUSDaejeonXXX
266KOREA POLYTECHNICS III CHUNCHEON CAMPUSGangwon-doXXX
267CHUNGNAM PROVINCIAL CHEONGYANG COLLEGEChungcheongnam-doXXX
268WOONGJI ACCOUNTING & TAX COLLEGEGyeonggi-doXXX
269SHINGYEONG UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
270SEHAN UNIVESITYJeollanam-doXXX
271COLLEGE OF AGRICULTURE AND FISHERIESGyeonggi-doXXX
272KOREA POLYTECHNIC V GWANGJU CAMPUSGwangjuXXX
273KOREA POLYTECHNICS III GANGNEUNG CAMPUSGangwon-doXXX
274Bible Baptist Theological SeminaryGyeonggi-doXXX
275Korea Info. & Comm. Polytechnic CollegeGyeonggi-doXXX
276SONGWON UNIVERSITYGwangjuOOX
277WONJU NATIONAL COLLEGEGangwon-doOXX
278KYEYAK GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGYGyeonggi-doXXX
279KWANG JU WOMENS UNIVERSITYGwangjuOOX
280YONG-IN SONGDAM COLLEGEGyeonggi-doOXX
281SEOUL WOMENS COLLEGE OF NURSINGSeoulXXX
282CHUNG CHEONG UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOX
283MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITYJeollanam-doOOX
284SEOWON UNIVERSITYChungcheongbuk-doOXX
285DONGKANG COLLEGEGwangjuOOX
286DONG-AH INSTITUTE OF MEDIA AND ARTSGyeonggi-doOOX
287KOREA NATIONAL COLLEGE OF REHABILITATION& WELFAREGyeonggi-doXXX
288DAEKYEUNG UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOXX
289CATHOLIC SANGJI COLLEGEGyeongsangbuk-doOOX
290KANGWON TOURISM UNIVERSITY COLLEGEGangwon-doOOX
291SAEKYUNG COLLEGEGangwon-doOOX
292SUNGDUK C.UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOX
293PAEKCHE INSTITUTE OF THE ARTSJeollabuk-doXXX
294BAEKSEOK CULTURE UNIVERSITYChungcheongnam-doXXX
295JEONNAM PROVINCIAL COLLEGEJeollanam-doXXX
296DAEGU TECHNICAL UNIVERSITYDaeguOOX
297MOKPO SCIENCE COLLEGEJeollanam-doXXX
298DONGNAM HEALTH COLLEGEGyeonggi-doXXX
299DAEDUK COLLEGEDaejeonOOO
300SUNCHEON FIRST UNIVERSITYJeollanam-doOOX
301KUNSAN COLLEGE OF NURSINGJeollabuk-doXXX
302KWANGYANG HEALTH COLLEGEJeollanam-doXXX
303AGRICULTURAL COOPERATIVE COLLEGEGyeonggi-doXXO
304DONG-PUSAN COLLEGEBusanOOX
305SONGGOK COLLEGEGangwon-doOOX
306BAEWHA WOMEN`S UNIVERSITYSeoulOOX
307KYUNGMIN COLLEGEGyeonggi-doXXX
308SORABOL COLLEGEGyeongsangbuk-doOOX
309SUWON SCIENCE COLLEGEGyeonggi-doOOX
310TONGWON COLLEGEGyeonggi-doXOX
311ULSAN COLLEGEUlsanXXX
312SHINSUNG UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
313DONG-EUI INSTITUTE OF TECHNOLOGYBusanOXX
314DAELIM UNIVERSITY COLLEGEGyeonggi-doXXX
315DAEGU HEALTH COLLEGEDaeguOOO
316CHOSUN NURSING COLLEGEGwangjuXXX
317CHOSUN COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGYGwangjuOOX
318CHRISTIAN COLLEGE OF NURSINGGwangjuXXX
319OSAN COLLEGEGyeonggi-doXXX
320POHANG COLLEGEGyeongsangbuk-doOOX
321KAYWON SCHOOL OF ART AND DESIGNGyeonggi-doXXX
322DAEJEON HEALTH SCIENCES COLLEGEDaejeonXXO
323JANGAN COLLEGEGyeonggi-doXXX
324SEOUL INSTITUTE OF THE ARTSGyeonggi-doXXX
325DAEDONG COLLEGEBusanXOX
326KYUNG NAM COLLEGE OF INFORMATION & TECHNOLOGYBusanOXX
327DAEGU FUTURE COLLEGEGyeongsangbuk-doOOX
328KMCHEON SCIENCE COLLEGEGyeongsangbuk-doXXX
329JINJU HEALTH COLLEGEGyeongsangnam-doOXX
330VISION UNIVERSITY of JEONJUJeollabuk-doOOX
331SOONGEUI WOMENS COLLEGESeoulXXX
332BUSAN ARTS COLLEGEBusanXXX
333KOGURYEO COLLEGEJeollanam-doOXX
334KOREA TOURISM COLLEGEGyeonggi-doXXX
335SANGJI YOUNGSEO COLLEGEGangwon-doOOX
336BUSAN GYEONGSANG COLLEGEBusanOXO
337CHUNGBUK HEALTH & SCIENCE UNIVERSITYChungcheongbuk-doOOX
338MASAN UNIVERSITYGyeongsangnam-doOOX
339DONGSEOUL COLLEGEGyeonggi-doXXX
340KYUNGBOK COLLEGEGyeonggi-doXXX
341CHEONGAM COLLEGEJeollanam-doXXX
342HONAM THEOLOGICAL UNIVERSITY & SEMINARYGwangjuOXX
343DAEHAN THEOLOGICAL UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
344HOWON UNIVERSITYJeollabuk-doOOO
345HYUPSUNG UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
346HAPDONG THEOLOGICAL SEMINARYGyeonggi-doXXX
347HANZHONG UNIVERSITYGangwon-doOOX
348HANIL UNIVERSITY & PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINAJeollabuk-doXXX
349HAN YOUNG THEOLOGICAL UNIVERSITYSeoulXXX
350Korean German Institute of Technology(KGIT)SeoulXXO
351ANSUNG WOMENS POLYTECHNIC COLLEGEGyeonggi-doXXX
352Seoul Jungsu Campus of KOREA POLYTECHNICâ…SeoulXXX
353KOREAN BIBLE UNIVERSITYSeoulOOX
354Corea Welfare Cyber CollegeGyeongsangbuk-doXXX
355KOREA NATIONAL OPEN UNIVERSITYSeoulXXX
356Korea National University of TransportationChungcheongbuk-doOOX
357CAPITAL BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARYGyeonggi-doXXX
358KOREA BAPTIST THEOLOGICAL UNIVERSITYDaejeonXOX
359CHOONHAE COLLEGEBusanOXX
360CHUGYE UNIVERSITY FOR THE ARTS_SeoulXXX
361CHEONGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONChungcheongbuk-doOXX
362CHEONGYANG COLLEGEChungcheongnam-doXXX
363YONAM COLLEGE OF AGRICULTUREChungcheongnam-doXXX
364CHANGWON COLLEGEGyeongsangnam-doOXX
365JOONG-ANG SUNGHA UNIVERSITYSeoulXXX
366JEONGSUK UNIVERSITYBusanXXX
367YOSU NATIONAL UNIVERSITYJeollanam-doXXX
368RED CROSS COLLEGE OF NURSINGSeoulXXX
369PRESBYTERIAN COLLEGE AND THEOLOGICAL SEMINARYSeoulOOX
370KWANGSHIN UNIVERSITY_GwangjuXXX
371INCHEON CATHOLIC UNIVERSITYIncheonOOX
372YEWON UNIVERSITYJeollabuk-doOOX
373MARGARET PRITCHARD UNIVERSITYJeollabuk-doXXX
374YOUNGSAN WONBUDDHIST UNIVERSITY_Jeollanam-doOOX
375YOUNGSAN UNIVERSITYBusanOOX
376YOUNGNAM FOREIGN LANGUAGE COLLEGEGyeongsangbuk-doOXX
377YOUNGNAM UNIVERSITY THEOLOGICAL AND SEMINARYGyeongsangbuk-doOOX
378ASIAN CENTER FOR THEOLOGICAL STUDIES AND MISSIONGyeonggi-doOOX
379SHINHEUNG COLLEGEGyeonggi-doXXX
380SEJONG CYBER UNIVERSITYSeoulXOX
381SEJONG UNIVERSITYSeoulOOX
382WORLD CYBER COLLEGEGyeonggi-doXXX
383SUNGHWA COLLEGEJeollanam-doXXX
384SOHAE COLLEGEJeollabuk-doOOX
385SEOUL UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIESSeoulXXX
386SEOUL THEOLOGICAL UNIVERSITYGyeonggi-doXXO
387SEOUL DIGITAL UNIVERSITYSeoulXXX
388SEONAM UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
389SAHMYOOK UNIVERSITYSeoulOOX
390CYBER HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIESGyeongsangbuk-doXXX
391PUSAN ARTS COLLEGEBusanXXX
392BUSAN DIGITAL UNIVERSITYBusanXXX
393MOKPO CATHOLIC UNIVERSITYJeollanam-doXXX
394DIGITAL SEOUL CULTURE ARTS UNIVERSITYSeoulXOO
395DONG-U COLLEGEGangwon-doOOX
396DONGYANG UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOX
397DONGBANG UNIVERSITY OF GRADUATE SCHOOLSeoulXXX
398TONG MYONG COLLEGEBusanXXX
399GEUMGANG UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
400GLOBAL CYBER UNIVERSITYChungcheongnam-doXXX
401INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL OF ENGLISHSeoulXXX
402NONEGyeonggi-doOOX
403GONGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONChungcheongnam-doXXO
404THE CYBER UNIVERSITY OF KOREASeoulXXX
405GYEONGIN NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONIncheonOXX
406GYEONGAN GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGYGyeongsangbuk-doXXX
407KYEONGDO PROVINCIAL COLLEGEGyeongsangbuk-doXXX
408KYONGGI UNIVERSITY(CAMPUS)SeoulXXX
409SAMCHEOK NATIONAL UNIVERSITYGangwon-doOOX
410Gangdong CollegeChungcheongbuk-doXXX
411METHODIST THEOLOGICAL SEMINARYSeoulOOX
412Seoyeong UniversityGwangjuXXX
413YOSU TECHNICAL COLLEGEJeollanam-doXXX
414KOREA SOONGSIL CYBER UNIVERSITYSeoulXXX
415YAEIL SEMINARY GRADUATE SCHOOLGyeonggi-doXOX
416YOUNGSAN WONBUDDHIST UNIVERSITYJeollanam-doXXX
417CHONGJU NATIONAL COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGYChungcheongbuk-doXXX
418COLLEGE OF MEDICINE, CHA UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
419KOREA POLYTECHNICSIncheonXXX
420HANSUNG THEOLOGICAL SEMINARYChungcheongnam-doXXX
421HANLYO UNIVERSITYJeollanam-doXXX
422HALLA UNIVERSITYGangwon-doOOX
423KoreaPolytechnicⅠSeoulKorea CampusSeoulXXX
424KOREAN NATIONAL UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATIONSeoulXXX
425KOREA NATIONAL RAILROAD COLLEGEGyeonggi-doXXX
426THE KOREAN NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURAL HERITAGChungcheongnam-doXXX
427KOREA COUNSELING GRADUATE UNIVERSITYSeoulXXX
428TAMNA UNIVERSITYJeju-doOXX
429CALVIN UNIVERSITYGyeonggi-doOOX
430CHUGYE UNIVERSITY FOR THE ARTSSeoulXXX
431CHINJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONGyeongsangnam-doOOX
432CHUNG-ANG UNIVERSITY(ANSUNG)Gyeonggi-doXXO
433CHONJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONJeollabuk-doXXX
434WONBUDDHISM GRADUATE SCHOOLJeollabuk-doXOX
435WONKWANG DIGITAL UNIVERSITYJeollabuk-doXXX
436YONAM INSTITUTE OF DIGITAL TECHNOLOGYGyeongsangnam-doOOO
437ANYANG UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
438SUWON CATHOLIC UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
439SUNG-KONG-HOE UNIVERSITYSeoulXOX
440SEOUL SPORTS GRADUATE UNIVERSITYSeoulXOX
441SEOUL BIBLE GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGYSeoulXXX
442Seoul Social Welfare Graduate UniversitySeoulXXX
443SEONAM UNIVERSITY(CAMPUS)Jeollabuk-doXXX
444SAHMYOOK COLLEGEGyeonggi-doXXX
445PUSAN NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONBusanOXO
446BYUKSUNG COLLEGEJeollabuk-doXXX
447HANYANG CYBER UNIVERSITYSeoulXXX
448HANYEONG COLLEGEJeollanam-doXXX
449HANIL UNIVERSITY & PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINAJeollabuk-doXXX
450DONGHAE UNIVERSITY_Gangwon-doXXX
451DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITYDaejeonOOO
452TAEJON CATHOLIC UNIVERSITYChungcheongnam-doOOX
453DAESHIN UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOOX
454DAEGU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONDaeguOOO
455NAMBU UNIVERSITYGwangjuOXX
456KWANGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATIONGwangjuXXX
457KWANGJU CATHOLIC UNIVERSITYJeollanam-doXXX
458GYEONGJU UNIVERSITYGyeongsangbuk-doOXX
459KOREA INTERNATIONAL CULTURE UNIVERSITY OF GRADUATEChungcheongnam-doXXX
460Chungbuk Provincial CollegeChungcheongbuk-doXXX
461NAMHAE COLLEGEGyeongsangnam-doXXX
462GANGWON PROVINCIAL UNIVERSITYGangwon-doXXX
463KOREA AVIATION POLYTECHNIC COLLEGEGyeongsangnam-doXXX
464JEI CollegeIncheonXXX
465WOOSONG INFORMATION COLLEGEDaejeonXXX
466SHIN ANSAN UNIVERSITYGyeonggi-doXXX
467BUSAN JANGSIN UNIVERSITYGyeongsangnam-doXXO
468COLLEGE OF HEALTH SCIENCES, KOREA UNIVERSITYSeoulXXX
469KYUNGWON COLLEGEGyeonggi-doXXX
470SEOUL JANGSIN UNIVERSITY AND THEOLOGICAL SEMINARYGyeonggi-doOOO
471GANGNEUNG YEONGDONG COLLEGEGangwon-doOOX
472GAEHYUK THEOLOGICAL UNIVERSITYSeoulXXX
473INFORMATION AND COMMUNICATIONS GRADUATE SCHOOLDaejeonXXX
474MYONGJI UNIVERSITYGyeonggi-doOOO
475INFORMATION AND COMMUNICATIONS UNIVERSITYDaejeonOOX

Danh sách các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc này có thể thay đôi, nhưng sự thay đổi đó không đáng kể. Đây là danh sách chuẩn nhất được bộ giáo dục Hàn Quốc thông báo.

Translate »
0886.383.666